Bidsheet
Artist: Azucena Maizani
Title: Pero yo se / No salgas de tu barrio
Label: Disco Gramófono
Catalogue: AE 4052
Condition: 8-9, scs
Minimum Bid: 20

Your Bid 
EURO